promo promo

Regulament BONUS Card

Art. 1. Prezentul regulament descrie modul de organizare, regulile de funcționare și modalitatea de acordare a premiilor acțiunilor promoționale organizate în locațiile LAS VEGAS GAMES.

Art. 2. Participarea la aceste campanii de promovare presupune simpla cunoaștere și acceptare, fără rezerve, a tuturor prevederilor prezentului regulament.

Art. 3. Aceste prevederi se aplică tuturor participanților la acțiunile promoționale, respectiv tuturor posesorilor de carduri – BONUS CARD LAS VEGAS.

Art. 4. Acțiunile promoționale se vor desfășura pe teritoriul României, în perioadele anunțate prin afișe dedicate, expuse în sălile de jocuri participante.

Art. 5. Pot participa la acțiunile promoționale toate persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani și care sunt clienți ai organizatorului. Nu sunt eligibili pentru a participa la campaniile de promovare angajații organizatorului și nici membrii familiilor acestora (rude și afini până la gradul 2 inclusiv).

Art. 6. Modalitatea de participare la acțiunile promoționale. La aceste campanii vor participa persoanele indicate la Art. 5, pe baza cardurilor disponibile, în locațiile participante, după cum urmează:

6.1. Fiecare client interesat va primi gratuit, de la angajații organizatorului, un card de participare la acțiunile promoționale, atașat prezentului Regulament. CARDUL este purtător al unui număr unic de identificare, pe baza căruia se desfășoară procedurile de emitere a tichetelor de tombolă și de validare a câștigătorilor.

6.2. CARDUL, purtător al numărului unic de identificare, acordă dreptul participării la oricare dintre tombolele/acțiunile promoționale, organizate în locațiile LAS VEGAS GAMES și ridicării premiilor aferente.

6.3. În cazul pierderii cardului de participare, tichetele de tombolă cu seria unică înscrisă pe cardul pierdut, nu vor fi validate, iar eventualul câștig va fi anulat.

6.4. Cardul de participare va activa “sistemul informatic al tombolei”, prin atingerea acestuia de ZONA DE CITIRE, evidențiată prin simbolul special, prezentă pe toate aparatele de joc, tip slot-machine (cu excepția ruletelor). Aparatul de joc semnalizează declanșarea sistemului informatic dedicat tombolei prin aprinderea semnalului luminos galben-auriu de pe BUTONUL “BONUS CARD ACTIV”. Cât timp butonul rămâne aprins, sistemul informatic este activ și generează, pentru jucător, tichete de participare la tombolă.

6.5. Sistemul informatic va tipări, la cerere (automat) și în timp real, câte un tichet de participare la acțiunea promoțională, pentru fiecare sumă (specificată prin afișele/regulamentele dedicate, prezente în locații) jucată (pariată) de participantul al cărui card a activat sistemul. Pentru informații punctuale solicitați ajutorul unui angajat sau consultați Regulamentul expus în locația participantă.

6.6. Tichetele sunt tipărite direct în urna sigilată prezentă în fiecare locație participantă și vor conține cel puțin următoarele mențiuni:

– logo-ul societății organizatoare;

– numărul unic de identificare al cardului care a activat sistemul informatic;

– data și ora tipăririi ( aaaa/ll/zz ; oo:mm:ss);

Art. 7. Modalitatea de funcționare a sistemului informatic al tombolelor:

7.1. Cât timp sistemul informatic este activ, acesta cuantifică și înregistrează automat, prin acumulare, toate pariurile făcute de jucător. De fiecare dată când se acumulează sume/pariuri/bet-uri suficiente, sistemul poate tipări la cerere (automat) un tichet de tombolă în urnă, iar acumularea înregistrată revine la zero, procesul reluându-se.

7.2. Sistemul informatic rămâne activ timp de 60 de secunde de la ultimul pariu al jucătorului sau până la consumarea întregului credit din aparatul de joc, tip slot-machine. După expirarea celor 60 de secunde sau consumarea creditului, sistemul informatic se dezactivează automat indicând acest proces prin stingerea butonului galben auriu “BONUS CARD ACTIV”. În acest caz, acumularea înregistrată revine la zero.

7.3. Atât timp cât sistemul informatic este dezactivat, acesta nu va mai cuantifica și nu se vor mai tipări tichete de tombolă. Pentru a reactiva sistemul informatic se va repeta procedura de activare, prin atingerea cardului de ZONA DE CITIRE, evidențiată prin simbolul special al aparatului de joc.

7.4. Sistemul nu înregistrează și nu cuantifică pariurile din dublaje, jocuri bonus sau evenimente speciale si nici de la jocurile de tip ruleta. ATENȚIE!! Dacă dublajul, bonusul sau evenimentele speciale se prelungesc peste durata de 60 de secunde, sistemul informatic se dezactivează, fiind necesară reluarea procedurii de activare.

7.5. Pentru inițializarea unui alt card, participantul la tombolă va aștepta 60 de secunde de la ultimul bet sau va consuma întregul credit, cazuri în care sistemul informatic se dezactivează automat, apoi va atinge cardul pe care dorește să îl inițializeze de ZONA DE CITIRE, evidențiată prin simbolul special. Inițializarea cardului va fi semnalizată prin aprinderea butonului BONUS CARD ACTIV.

7.6. Atât timp cât la aparat se folosește modul de joc AUTOMAT, sistemul informatic rămâne activ, cu excepția cazului în care creditul a fost consumat. ATENȚIE!!! Regula prevazută la pct.7.4. se aplică și în acest caz.

7.7. Sistemul informatic poate funcționa concomitent, pentru același card/participant, la maxim 3 aparate de joc.

7.8. Este posibil ca în procesul de tipărire a tichetelor de tombolă să apară întârzieri, atunci când imprimanta se află în revizie tehnică (curățare, depanare, alimentare cu rolă hârtie). În acest caz, sistemul memorează automat tichetele participante și le tipărește după finalizarea reviziei.

Art. 8. Fiecare tichet tipărit, în urnele dedicate, acordă participanților o șansă de câștig a premiilor acordate.

Art. 9. Extragerea tichetelor câștigătoare și acordarea premiilor aferente:

9.1. Această procedură are loc în fiecare locație participantă la acțiunile promoționale, în zilele stabilite și promovate prin materialul promoțional dedicat și afișat.

9.2. Extragerea tichetelor câștigătoare și acordarea premiilor se face de comisia de extragere, formată din reprezentanții desemnați ai organizatorului.

9.3. Comisia va extrage taloanele câștigătoare și va citi, cu voce tare, numerele unice înscrise pe acestea. Posesorii cardurilor cu numerele unice de identificare identice cu cele extrase, le vor prezenta comisiei, în termen de maxim 5 minute de la momentul anunțării acestora. Premiile vor fi înmânate pe loc de către comisie, după validarea câștigătorilor.

9.4. Pentru validarea câștigătorilor și însușirea premiilor, participanții vor prezenta comisiei actul de identitate valabil și cardul de pe care îl dețin. Comisia procedează la verificarea valabilității tichetelor și cardurilor și apoi la întocmirea documentelor financiar-contabile justificative, necesare pentru acordarea premiilor. Neprezentarea actului de identitate, a cardului de participare, lipsa valabilității acestora, refuzul semnării documentelor financiar-contabile și orice alte inadvertențe, se sancționează cu nevalidarea câștigătorilor.

9.5. Nevalidarea câștigătorilor duce la decăderea acestora din toate drepturile dobândite prin prezenta procedură. Comisia de extragere și validare va proceda, în acest caz, la operarea unor noi extrageri, până la acordarea tuturor premiilor.

9.6. În urma extragerii, comisia va întocmi un proces verbal de extragere prin care va consemna datele de identificare ale membrilor comisiei, împrejurările extragerii, evenimentele deosebite (dacă este cazul), datele de pe taloanele câștigătoare, numărul unic de identificare al cardurilor și tichetelor câștigătoare, datele de identificare ale câștigătorilor, precum și premiile acordate.

Art. 10. Toate tipurile de premii ce vor fi acordate în cadrul campaniilor promoționale, vor fi anunțate din timp, prin materialul promoțional dedicat, prezent în sălile participante.

Art. 11. Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze, impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători, din campaniile promoționale, în conformitate cu dispozițiile Legii 227/2015 privind Codul fiscal.

Art. 12. Prevederile prezentului regulament, precum și acțiunile de promovare, se supun dispozițiilor art.11., alin.1, lit.c din OUG 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, având în vedere că, aceste acțiuni au ca singur obiectiv promovarea activității comerciale a societății organizatoare și că nu presupune nici un fel de taxă de participare, vreo cheltuială din partea participanților sau majorarea prețului vreunui produs.

Art. 13. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, organizatorul are obligația de a administra, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care participanții la campaniile de promovare, le furnizează despre ei înșiși. Refuzul câștigătorului de a furniza datele cu caracter personal solicitate determină nevalidarea câștigului și anularea tichetului câștigător. Participanților la campaniile promoționale le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001, privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Art. 14. Eventualele litigii apărute între organizator și participanți, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente, de la sediul organizatorului.

Art. 15. Societatea organizatoare, prin angajații proprii, va refuza acordarea premiilor oricărui jucător dacă acesta este implicat în practici abuzive/frauduloase, folosite în scopul obținerii acestora. Intenția de fraudă atrage după sine anularea premiilor obținute și suportarea consecințelor legale. Organizatorul va prezenta aceste cazuri, spre cercetare, organelor de poliție.

Art. 16. Activarea cardului la alte aparate de tip slot-machine decât cele la care participanții urmează să joace, cu scopul de a acumula puncte/tichete din rulajul altor jucători, este strict interzisă și se sancționează conform prevederilor Art .15 din prezentul regulament. Art. 17. Cardul poate fi folosit și pentru identificarea clienților care utilizează terminalele autonome de pariuri în cotă fixă prezente în locațiile LAS VEGAS GAMES.

 

PROGRAM DE FIDELIZARE “EXCLUSIVE CARD” LAS VEGAS
REGULAMENT OFICIAL

SECȚIUNEA 1. PROTECȚA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În temeiul Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu carater personal și libera circulație a acestora, modificată și completată, a
regulamentului UE nr. 679/2016 și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice,
Organizatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizați despre dumneavoastră. Scopul
colectării datelor: derularea activităților de reclamă, marketing, publicitate, oferte, precum și emiterea/înregistrarea cardului de fidelitate nominal – “EXCLUSIVE CARD” LAS
VEGAS.Datele precum nume, CNP, adresă, numere de telefon și adresa de email sunt necesare și obligatorii pentru identificarea dumneavoastră corectă și stablirea unei relații
contractuale cu Organizatorul, pentru a putea intra în programul de fidelizare. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea creării unei oferte conforme cu cele menționate.
Conform legii nr. 677/2001 beneficiați de dreptul de acces și de intervenție asupra datelor furnizate, precum și dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale și/sau să
solicitați ștergerea acestora din baza de date. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, unui Manager de locație, în orice sală de
jocuri LAS VEGAS GAMES participantă.
Acordul dumneavoastră presupune exprimarea expresă și fără echivoc a consimțământului cu privire la dreptul Organizatorului de a stoca, folosi și prelucra în scopuri de
marketing, reclamă și publicitate datele furnizate pe durata derulării Programului, iar ambelepărți cosideră condițiile și prevederile enumerate în prezentul regulament ca fiind
obligatorii pentru ele.
SECȚIUNEA 2. ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAM
2.1. În programul de fidelizare “EXCLUSIVE CARD” LAS VEGAS se poate înscrie orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani, client al Organizatorului. Nu sunt eligibili pentru a
participa la acțiunea promoțională angajații organizatorului și nici membrii familiilor acestora (rude și afini până la gradul 2 inclusiv).
2.2. Cardul de fidelitate “EXCLUSIVE CARD” LAS VEGAS se emite gratuit oricărei persoane fizice, client al Organizatorului, care se înregistrează în programul de fidelizare prin
completarea datelor personale (nume, prenume, adresa, numarul și seria actului de identitate, cod numeric personal – CNP-, număr de telefon, adresă e-mail) în baza unui act de
identitate valabil și care acceptă și respectă prevederile prezentului regulament. Cardul este nominal și netransmisibil, reprezentanții Organizatorului având dreptul de a verifica
valabilitatea acestuia.
Clienții care au deja un card nenominal BONUS CARD activ îl pot înregistra în sistem, acesta devenind EXCLUSIVE. Clienții pot deține un singur card EXCLUSIVE.
2.3. Cardul de fidelitate EXCLUSIVE devine activ după momentul completării și semnării FORMULARULUI DE INSCRIERE și înregistrării acestuia în sistemul informatic prin
intermediul POS-ului din locațiile participante. Completarea tuturor informațiilor solicitate în folmular este obligatorie. Fără completarea tuturor datelor în mod corect și lizibil, nu
se va putea face înregistrarea în baza de date.
2.4. Operatorul va introduce datele din FORMULARULUI DE INSCRIERE în POS și va înștiința clientul care a solicitat înregistrarea cardului că cererea a fost trimisă corect, urmând
ca solicitantul să primască un mesaj text de confirmare. Mesajul va conține un link ce va trebui accesat pentru a finaliza înregistrarea.
SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE PARTICIPARE
3.1. Programul se desfășoară în toate sălile de jocuri LAS VEGAS GAMES care au un sistem POS instalat.
3.2. Cardul de fidelitate permite acumularea de puncte bonus în baza utilizării acestuia la aparatele de tip slot machine, în momentul efectuării fiecărui bet (pariu), în oricare din
locațiile participante.
3.3 Modalitatea de acumulare:
Cardul de fidelitate, va activa sistemul informatic , prin atingerea acestuia de ZONA DE CITIRE, evidențiată prin simbolul prezentă pe toate aparatele de joc tip slot machine
(cu excepția ruletelor). Aparatul de joc, semnalizează declanșarea sistemului informatic dedicat, prin aprinderea semnalului luminos galben-auriu, de pe BUTONUL “CARD ACTIV”.
Cât timp butonul rămâne aprins, sistemul informatic cuantifică și înregistrează automat, prin acumulare, toate bet-urile (pariurile) făcute de jucător (10 lei rulați = 1 punct).
Sistemul informatic rămâne activ timp de 60 de secunde de la ultimul bet (pariu) al jucătorului sau până la consumarea întregului credit din aparat. După expirarea celor 60 de
secunde sau consumarea creditului, sistemul informatic se dezactivează automat, indicând acest proces prin stingerea butonului galben auriu “ CARD ACTIV”. În acest caz,
acumularea înregistrată revine la zero.
Atât timp cât sistemul informatic este dezactivat, nu se vor mai cuantifica bet-urile (pariurile), respectiv nu se vor acumula puncte. Pentru a reactiva sistemul informatic se va
repeta procedura de activare, prin atingerea cardului de ZONA DE CITIRE.
Sistemul nu înregistrează și nu cuantifică pariurile din dublaje, jocuri bonus sau evenimente speciale. ATENȚIE!! Dacă dublajul, bonusul sau evenimentele speciale, se prelungesc
peste durata de 60 de secunde, sistemul informatic se dezactivează, fiind necesară reluarea procedurii de activare.
Atât timp cât la aparat se folosește modul de joc AUTOMAT, sistemul informatic rămâne activ, cu excepția cazului în care creditul a fost consumat.
Sistemul informatic poate funcționa concomitent, pentru același card/participant, la maxim 3 aparate de joc.
3.3.1. După înregistrarea în program, participanții vor avea 3 (trei) praguri diferite de bonusare:
a) Bet între 0.10 lei și 1.99 lei – jucătorii vor acumula cu 50 % mai multe puncte decât clienții cu carduri nenominale.
b) Bet între 2 lei și 4.99 lei – jucătorii vor acumula cu 100 % (dublu) mai multe puncte decât clienții cu carduri nenominale.
c) Bet de peste 5 lei – jucătorii vor acumula cu 200 % (triplu) mai multe puncte decât clienții cu carduri nenominale.
3.3.2. Jucătorii care activează cardul și acumulează minim 1 punct, mai multe zile consecutiv, își măresc procentul de acumulare al punctelor cu câte10% pe zi, până la un
prag maxim de 100% (ziua 1 = x puncte, ziua 2 = x puncte + 10%, ziua 3 = x puncte + 20%, … , ziua 11 (12, 13, etc.) = x puncte + 100% (puncte duble – Exclusive Double Points). În
cazul în care într-una din zile cardul nu este activat sau nu are un rulaj de minim 1 punct, pragul de acumulare se reia de la ziua 1.
34. Jocurile de tip ruletă nu participă la ore magice / jackpoturi și nu acumulează tichete indiferent de miză.
3.5. Clientii vor putea să verifice numarul punctelor acumulate, în orice moment, prin intermediul site-ului https://lasvegas-games.ro/verificare-card, prin solicitarea verificării de
către unul dintre angajații din sală sau prin apropierea cardului de sistemul de citire al urnelor aflate în locațiile participante la Tombolă.
3.6. Alte beneficii:
a) Clienții care aleg să-și înregistreze cardul în baza de date vor putea participa la promoțiile dedicate jucătorilor înregistrați.
b) “Welcome Bonus” – bonus în valoare de 2.500 de puncte la înregistrare.
c) Vor fi înștiințați prin SMS cu vedere la campaniile promoționale care urmează să fie implementate (deschideri de locații noi, petreceri, tombole, extrageri, bonusuri etc.)
3.7. În cazul în care cardul de fidelitate nominal – EXCLUSIVE – este declarat furat/pierdut/ deteriorat, acesta poate fi înlocuit în orice locație LAS VEGAS GAMES participantă, pe baza
unui document de identitate valabil. Noul card va păstra toate beneficiile/ punctele acumulate anterior. Organizatorul iși rezervă dreptul de a verifica daca înlocuirea este sau nu
motivata.
3.8. Dacă posesorul cardului deteriorat/pierdut/furat, are tichete de tombolă printate în urnă, în cazul unui eventual câștig, acesta va putea solicita verificarea în sistem și validarea
câștigului în baza numărului vechiului card, prin prezentarea unui act de identitate valabil.
3.9. În cazul în care jucătorul dorește dezactivarea cardului și ștergerea datelor personale din sistem (vezi sectiunea 1), cardul se va dezactiva definitiv și nu va mai putea fi
folosit niciodată. Toate beneficiile, punctele și toate tichetele printate vor fi declarate nule.
În cazul în care clientul dorește să redevină membru acesta va solicita un nou card cu o altă serie, care în urma înregistrării în sistem poate deveni EXCLUSIVE.
SECȚIUNEA 4. DURATA ȘI ÎNCETAREA PROGRAMULUI
4.1 Prezentul program se desfășoară pe o perioadă nedeterminată. În cazul în care posesorul unui card nu acumulează nici un punct timp de 12 luni calendaristice consecutive,
cardul va fi dezactivat iar punctele acumulate pana la acaea dată vor fi pierdute.
4.2 Organizatorul iși rezervă dreptul de a modifica sau supenda acest Program. În oricare dintre aceste cazuri, membrii vor fi informați în prealalbil și nici un membru nu va putea
face nici un fel de recurs împotriva Organizatorului, pentru nici un motiv.
4.3 Organizatorul poate dezactiva sau suspenda un card de fidelitate, în caz de fraudă, tentativă de fraudă sau în cazul folosirii inadecvate a programului de fidelitate.
4.4 Organzizatorul este privat de orice responsabilități pentru toate consecințele, directe sau indirecte ale eventualelor disfuncționalități ale sistemului informatic. Organizatorul
va depune toate eforturile pentru ca membrii, în cazul unor disfuncționalități, să beneficieze de punctele acumulate până la momentul respectiv.
SECTIUNEA 5. ARTICOLE GENERALE
5.1 Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor participanților la Program, fiind făcut public conform dispozițiilor O.G. 99/2000 prin amplasarea lui într-un loc vizibil, în
locație, pe întreaga durată a Campaniei.
5.2 Organizatorul Campaniei nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau altor obligații fiscale legate de premiile oferite, cu excepția impozitului cu reținere la sursă
aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat să-l calculeze, să îl rețină și să îl transfere către Bugetul
de Stat conform prevedrilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
5.3 Cardul de fidelitate nu reprezintă un instrument de plată pentru jocul la aparatele de tip slot-machine sau ruleta electronică. Posesorul nu poate beneficia de credite de joc pe
baza punctelor acumulate ci doar de privilegiile oferite de către organizator, așa cum au fost descrise mai sus.